نسل کشی دو میلیون ارمنی و غصب موطن آن ها توسط ترکیه ( در سال های ١٨٩٤ تا ۱۹۲۳ میلادی )

united-armenia2

united-armenia1

قتل عام ارامنه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/22/%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-2/

نسل کشی ارامنه توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/22/%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-4/

نژادکشی ارامنه توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/22/%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-2/

سیاست های نژادپرستانه علیه ارامنه در دوران جمهوری ترکیه ادامه داشته اند .

https://hamaynk.wordpress.com/2014/05/12/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af/

عکس های مربوط به قتل عام ارامنه توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/03/26/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%da%a9/

شناسایی بین المللی نسل کشی ارامنه توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2014/05/12/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/

موارد شناسایی نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، از سوی حکومت آمریکا

https://hamaynk.wordpress.com/2016/02/20/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

چند مقاله درباره نسل کشی ارامنه توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2012/11/27/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%b1/

دانلود کتاب های فارسی درباره قتل عام ارمنیان

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/26/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1/

نسل کشی فرهنگی ترکیه علیه ارامنه

https://hamaynk.wordpress.com/2016/05/12/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87/

نمونه هایی از کلیساهای ارمنی واقع در محدوده کنونی ترکیه که توسط این کشور ، به طویله ، تبدیل شده اند

https://hamaynk.wordpress.com/2016/07/11/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1/

غارت دارایی های ارامنه در جریان نسل کشی آن ها توسط ترکیه در سال های 1915 تا 1923 میلادی

https://hamaynk.wordpress.com/2013/11/06/%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b4-2/

قوانین مربوط به غصب اموال ارامنه در پی نسل کشی آن ها توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/11/20/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%ba%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d9%86/

فهرست گروهی از عوامل نسل کشی ارامنه که در زمان جمهوری ترکیه ( تحت ریاست جمهوری ” آتاترک “ ) به مقام های حکومتی رسیدند

https://hamaynk.wordpress.com/2015/06/01/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%AF/

عدم تحمل اسامی جغرافیائی غیر ترکی در ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/28/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa-2/

نمونه هایی از تلگراف های محرمانه ” طلعت پاشا “ ، وزیر كشور وقت حكومت ” ترك های جوان “  و یکی از طراحان اصلى برنامه نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/23/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%b9/

مطابق اسناد ” طلعت پاشا “ ، وزير كشور وقت تركيه ، یک میلیون ارمنی در سال 1915 میلادی ( یکی از سال های نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ) به قتل رسیدند .

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/23/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%84%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d8%8c-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%88/

سندی جدید از وقوع نسل کشی ارمنیان که می تواند ترکیه را به دردسر بیاندزد 

https://hamaynk.wordpress.com/2017/05/02/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C/

گزارش های دولتی ترکیه بیانگر رقم بزرگ قربانیان نسل کشی ارامنه توسط این کشور می باشند .

https://hamaynk.wordpress.com/2014/11/29/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%82/

نمونه هایی از وفاداری ارامنه به ترکیه عثمانی و دروغین بودن ادعاهای ترکیه درباره نسل کشی ارامنه

https://hamaynk.wordpress.com/2014/01/13/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%b9/

کشف استخوان های قربانیان نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2014/03/06/%da%a9%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%db%8c/

ایجاد بنیاد کشف گورهای جمعی ارامنه در ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2014/12/21/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA/

ترکیه در سال 1918 میلادی نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخته بود .

https://hamaynk.wordpress.com/2016/01/20/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1918-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8/

شناسایی و محکومیت نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، از سوی دادگاه های این کشور

https://hamaynk.wordpress.com/2014/05/28/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-2/

چند نکته درباره محاکمه گروهی از مسئولان نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ٬ در دادگاه های ترکیه عثمانی در سال های 1919 تا 1921 میلادی

https://hamaynk.wordpress.com/2014/07/21/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7/

انعکاس برگزاری دادگاه رسیدگی به قتل عام ارامنه ” یوزکات “ در نشریه ” مملکت “ ترکیه عثمانی ( در 1919 میلادی )

https://hamaynk.wordpress.com/2014/01/21/%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d8%a7/

نیازی به برگزاری دادگاه های جدید در رابطه با وقوع نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، نیست .

https://hamaynk.wordpress.com/2016/04/26/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8/

سخنان” آتاترک “ و شخصیت های مختلف ترکیه و جهان در مورد نژادکشی ارامنه توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/11/06/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%88-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c/

اعتراف رئیس مجلس ترکیه در مورد کوچ اجباری ارامنه توسط دولت ترکیه در سال های جنگ جهانی اول

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/26/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%88%da%86-%d8%a7%d8%ac%d8%a8-2/

مقاله روشنفکر ترک تبار ترکیه درباره رویکرد ” مصطفی کمال آتاترک “ در قبال مسئله ارمنی

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/28/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d9%88-2/

پاسخ کارشناسان ترک تبار ترکیه به ادعاهای بی اساس دولت این کشور در زمینه انکار نسل کشی یک و نیم میلیون ارمنی توسط دولت وقت ترکیه در سال های 1915 تا 1923 میلادی

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/26/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%87-2/

پاسخ مورخ ترك تبار تركيه ای به ادعاهای انكار كنندگان نسل كشی ارامنه توسط تركيه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/26/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7/ 

مورخ ترک تبار ترکیه ای : ” به این اعمال نسل کشی می گویند . “ 

https://hamaynk.wordpress.com/2014/05/05/%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%b3/

یک مورخ ترک تبار ترکیه ای ، وجود نیت قبلی ، از سوی دولت ترکیه ، برای انجام نسل کشی ارامنه را اثبات نموده است .

https://hamaynk.wordpress.com/2016/11/25/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84/

استاد ترک تبار ترکیه ای : ادعای شورش های ارامنه در سال 1915 دروغ است .

https://hamaynk.wordpress.com/2016/01/04/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C/

پاسخ به یکی از ادعاهای توجیه کنندگان و منکران نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2014/05/22/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85/

پاسخ به پیام نخست وزیر ترکیه به مناسبت سالگرد نسل کشی ارامنه توسط این کشور 

https://hamaynk.wordpress.com/2014/05/03/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b3/

متن بیانیه امضاء شده از سوی حدود سی هزار نفر از ترک ها و کردهای ترکیه در رابطه با عذرخواهی از ارامنه جهان ٬ به خاطر نسل كشی ارامنه از سوی ترکیه عثمانی در سال 1915 میلادی

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/26/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1/

فهرست شماری از روشنفکران ترک تبار ترکیه که نسل کشی ارامنه توسط این کشور را به رسمیت شناخته اند

https://hamaynk.wordpress.com/2014/08/10/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c/

عذرخواهی نماینده کرد تبار مجلس ترکیه از ارامنه به خاطر نژادکشی ارامنه در سال 1915 میلادی

https://hamaynk.wordpress.com/2012/11/28/%d8%b9%d8%b0%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%a7/

عذرخواهی آلمان از ارامنه به خاطر مشارکت دولت وقت این کشور در نسل كشی ارامنه توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2012/11/27/%d8%b9%d8%b0%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9/

مطبوعات وقت ایران و قتل عام ارامنه توسط تركيه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/26/%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3-2/

کشتار و آوارگی ارمنيان به روايت محمد علی جمال زاده ٬ روشنفکر ایرانی

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/26/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a2%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9-2/

پاسخ به پان تركيست های معترض به برگزاری مراسم سالگرد نسل كشی ارامنه توسط ترکیه ٬ در تهران

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/26/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/

پاسخی مجدد به انکار کنندگان و توجیه کنندگان ایرانی نسل کشی ارامنه توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2016/09/01/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84/

ایجاد سایت جدید به زبان انگلیسی درباره نسل کشی ارامنه توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/28/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-2/

چند دلیل در ارتباط با رد پیشنهاد دولت ترکیه در مورد تشکیل کمیسیون مورخان برای بررسی نسل کشی ارامنه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/11/06/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%aa-2/

نابودی اسناد در آرشیوهای ترکیه و ادعای این کشور درباره آمادگی بررسی نسل کشی ارامنه در سال 1915 میلادی !

https://hamaynk.wordpress.com/2013/11/06/%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d9%88- %d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-2/

 ترکیه درباره گشودن آرشیوهای خود در زمینه نسل کشی ارمنیان دروغ می گوید .

https://hamaynk.wordpress.com/2014/05/12/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%d8%b4%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c/

کارشناسان ترک تبار ترکیه : بسیاری از اسناد آرشیوهای ترکیه یا غیر قابل دسترسی هستند یا نابود شده اند .

https://hamaynk.wordpress.com/2014/05/24/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d9%86/

در دسترس نبودن شماری از اسناد مرتبط با نسل کشی ارامنه ٬ در آرشیوهای ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2015/02/22/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86/

نابودی اسناد مربوط به نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ٬ در آرشیوهای این کشور

https://hamaynk.wordpress.com/2014/09/03/%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88/

افشاء حقایق جدیدی درباره ” پاکسازی “ اسناد مربوط به نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ، در آرشیوهای این کشور

https://hamaynk.wordpress.com/2014/12/25/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/

” آمادونی ویرابیان “ ، رئیس آرشیو دولتی ارمنستان : ” آرشیو دولتی ارمنستان برای مورخان ترکی که خواهان بررسی حوادث نخستین سال های قرن بیستم و نژادکشی ارامنه هستند ، باز و قابل استفاده است . “

https://hamaynk.wordpress.com/2012/11/27/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%8c%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa/

یک کارشناس حقوق بین الملل : ترکیه کنونی ، جانشین و وارث امپراتوری عثمانی است .

https://hamaynk.wordpress.com/2016/04/26/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C/

امکان طرح دعوی علیه ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا برای دریافت غرامت به خاطر نسل کشی ارامنه توسط این کشور

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/20/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88/

 شش ولایت ارمنستان غربی ( تحت اشغال ترکیه )

https://hamaynk.wordpress.com/2014/05/12/%d8%b4%d8%b4-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/

مبانی حقوقی بین المللی تعلق ارمنستان غربی ( شرق ترکیه کنونی ) به جمهوری ارمنستان

https://hamaynk.wordpress.com/2013/06/30/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA/

نسل کشی ارامنه توسط ترکیه یک مسئله تمام شده و فقط مربوط به تاریخ نیست .

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/28/%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7-2/

ضرورت احقاق حقوق ارمنستان در قبال ارمنستان غربی و اراضی اشغالی ارمنستان توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2013/07/11/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d9%82%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86/ 

آزادی ارمنستان غربی ( شرق ترکیه کنونی ) از اشغال ترکیه و الحاق آن به جمهوری ارمنستان ٬ بخش مهمی از جبران عواقب نسل کشی ارامنه توسط ترکیه می باشد .

https://hamaynk.wordpress.com/2013/10/11/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7/

بیانیه صدمین سالگرد نسل کشی ارامنه

https://hamaynk.wordpress.com/2015/02/02/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87/

سخنان رئیس جمهور ارمنستان درباره تهیه پرونده حقوقی در مورد غرامت به خاطر نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه

https://hamaynk.wordpress.com/2015/02/06/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87/

Advertisements
این نوشته در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

Leave a Reply نظر بدهید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s