بایگانی دسته بندی ها: کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه

یک نشریه ترکیه ای ، مقاله ای در ارتباط با مشکلات مدارس ارمنی ، در محدوده فعلی این کشور ، منتشر نموده است .

Advertisements

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

ادامه انتشار مطالب ضد ارمنی در مطبوعات ترکیه

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مقاله یک مقاله نویس ترک تبار ترکیه ای ، درباره نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه و نژاد پرستی ضد ارمنی در این کشور

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یک نماینده ارمنی تبار مجلس ترکیه : در ترکیه ، علیه اقلیت های ملی ، جو نفرت وجود دارد .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

در ترکیه ، کتابی درباره مشکلات یونانیان این کشور ، منتشر گردیده است .

نوشته‌شده در کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

مصاحبه یک پژوهشگر ترک تبار ترکیه ای ، در رابطه با غصب اموال ارامنه از سوی ترکیه ، پس از نسل کشی آن ها توسط این کشور

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید

یک کلیسای تاریخی ارمنی ، واقع در روستای ” ارگان “ ، در ” درسیم “ ( ” تونجلی “ ) ( واقع در ارمنستان غربی ( تحت اشغال ترکیه ) ) ، در معرض ویرانی کامل می باشد .

نوشته‌شده در نسل کشی ارامنه ، غصب موطن آن ها و نژاد پرستی ضد ارمنی توسط ترکیه, کشتار ٬ تبعیض و توطئه عليه ايرانيان و ملت های مختلف توسط ترکیه | دیدگاهی بنویسید